วิชา ภาษาไทย

posted on 13 Sep 2008 19:09 by poppappangpon

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์
พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โสฬสไตรยางค์ หมายถึง สุภาษิตที่จำแนกเนื้อความเป็น ๑๖ หมวด หมวดละ ๓ ข้อ สุภาษิตนี้ได้กล่าวถึงสิ่งต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนามธรรม แต่มีส่วนที่เป็นรูปธรรมอยู่ ๓ ประการ คือ มิตร บ้านและหนังสือ จัดสิ่งเหล่านี้เป็น ๑๖ หมวด หมวดละ ๓ สิ่ง แต่ละหมวดจะสอนในเชิงแนะนำหรือตักเตือนให้เราประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ดี ดังนี้

ปราชญ์แสดงดำริด้วย ไตรยางค์
โสฬสหมดหมวดปาง ก่อนอ้าง
เป็นมาติกาทาง บัณฑิต แสวงเอย
หวังสวัสดิ์ขจัดทุกข์สร้าง สืบสร้องศุภผล

โสฬส = สิบหก, มาติกา = แม่, แม่บท

๑. สามสิ่งที่ควรรัก
ควรที่จะกล้าพูดความจริงเพื่อสร้างสรรค์ มีความสุภาพทางกาย วาจา ใจ มีความรักความหวังดีต่อผู้อื่นอย่างจริงใจ
๒. สามสิ่งที่ควรชม
อำนาจซึ่งเกิดจากปัญญาและความรอบรู้ เกียรติยศและการมีมารยาทดี
ศฤงคาร = ทรัพย์สมบัติ, เสี่ยมสาน = เสงี่ยมงาม
๓. สามสิ่งที่ควรเกลียด
ความดุร้าย ความหยิ่งกำเริบ และอกตัญญู
ห่อน = ไม่
๔. สามสิ่งที่ควรรังเกียจติเตียน
ชั่วเลวทราม มารยา ริษยา ใจชั่วปกปิดความคิดทุจริตเอาไว้และมีจิตริษยาผู้ดีกว่าตนเอง
หึงส์จิต = จิตริษยา
๕. สามสิ่งควรเคารพ
ศาสนาสอนให้ประพฤติปฏิบัติดี มีความยุติธรรม ให้กับผู้อื่นโดยไม่เลือกว่าเป็นผู้ใดและควรบำเพ็ญประโยชน์ให้คนทั่วไป
๖. สามสิ่งที่ควรยินดี
ความงามพร้อม พูดปากกับใจตรงกันและเป็นอิสระแก่ตัวในการที่จะทำอะไรในทางที่ชอบธรรม
โสภาค = งาม, ธัญลักษณ์ = ลักษณะงาม รูปร่างงาม
๗. สามสิ่งควรปรารถนา
สามสิ่งที่ควรหามาใส่ตน คือ ความสุขสบายปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน มีมิตรสหายที่ดีตายแทนเราได้ และจิตใจผ่องใส
๘. สามสิ่งที่ควรอ้อนวอนขอ
ความเชื่อถือ มีความสงบปราศจากสิ่งเศร้าหมองในจิตใจและจิตใจบริสุทธิ์
๙. สามสิ่งที่ควรนับถือ
ปัญญา ฉลาด มั่นคง ความรอบรู้ ฉลาดที่จะนำความรู้ไปใช้และจิตใจมั่นคงเชื่อถือได้
๑o. สามสิ่งที่ควรจะชอบ
ใจอารี สุจริต ใจดี มีความสนุกสนานและเบิกบาน
สุจริต = ดี ปฏิบัติในทางชอบ
๑๑. สามสิ่งที่ควรสงสัย
คำยกยอ รู้หน้าไม่รู้ใจ รักง่ายและกลับคำอย่างรวดเร็ว สามสิ่งนี้ควรตั้ง
ข้อสงสัยเอาไว้
๑๒. สามสิ่งที่ควรละ
เกียจคร้าน พูดเพ้อเจ้อไร้สาระ พูดหยอกล้อ พูดปด ใช้วาจาหยาบคาย
และแสลงหู
๑๓. สามสิ่งที่ควรกระทำให้มี
เสาะหาหนังสือดีดี เพื่อนดีดี ใจเย็นดี ไม่มีอคติเพราะโกรธ
กัลยาณ์มิตร = เพื่อนดี, โทสาคติ = อคติเนื่องมาจากความโกรธ
๑๔. สามสิ่งที่ควรจะหวงแหนฤๅต่อสู้เพื่อรักษา
ชื่อเสียงเกียรติยศ บ้านเกิดเมืองนอนของตนและมิตรสหายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
ผู้เบียน = คนที่มาเบียดเบียน
๑๕. สามสิ่งที่ควรครองไว้
อาการที่เกิดจากการที่ใจพาไป มักง่าย และเรื่องของการพูดจาใน
กิจการต่างๆ
๑๖. สามสิ่งที่ควรเตรียมเผื่อ
อนิจจัง ชรา มรณะคุณค่าที่ได้จากเรื่องสุภาษิตโสฬสไตรยางค์
๑. โครงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการประพฤติตนที่ครอบคลุมตั้งแต่ตัวเราเอง มิตรสหาย ชาติบ้านเมือง และสัจธรรมชีวิต
๒. มนุษย์เราควรเตรียมใจให้พร้อมกับการเปลี่ยมแปลงต่างๆ ที่เป็นสัจธรรมชีวิต

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- - - - - - - - - - - - - - -
ลักษณะการแต่ง โคลงสี่สุภาพเป็นโครงนำ ๑ บท
โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ หมายถึง โคลงสุภาษิตที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจ
กิจ ๑o ประการที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจ
บัณฑิตวินิจฉัยแล้ว แถลงสาร สอนเอย
ทศนฤทุมนาการ ชื่อชี้
เหตุผู้ประพฤติปาน ดังกล่าว นั้นนอ
โทมนัสเพราะกิจนี้ ห่อนได้เคยมี
ข้อความในตอนนี้ได้กล่าวว่า บรรดานักปราชญ์บัณฑิตผู้มีความรู้ได้พิจารณาแล้วว่าโคลง สุภาษิตนฤทุมนาการนี้เป็นกิจ ๑o ประการที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจดังชื่อ นฤ คือ ปราศจาก ทุมน = ทุ + มน ทุ แปลว่า ไม่ดี มน แปลว่า ใจ อาการ คือ สภาพกิริยา ( นฤ + ทุ + มน + อาการ )

๑. ทำความดีทั่วไป
ทำความดีโดยมิเลือกว่าเป็นใคร สร้างไมตรีกับผู้คนรอบข้างและช่วยเหลือเขาในทางที่ถูกต้อง จะทำให้ไร้ศัตรูที่จ้องทำลาย มีแต่ผู้คนสรรเสริญถ้าปฏิบัติดังนี้
๒. ไม่พูดทำร้ายต่อผู้ใด
เลี่ยงความโกรธ ริษยา พูดส่อเสียด ใส่ร้ายผู้อื่น กล่าวขู่อาฆาต นินทาและพูดให้ร้ายผู้อื่น
๓. ถามและฟังความก่อนตัดสิน
การได้ทราบเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตาม อย่าเพิ่งได้ตัดสินความลงไปทันทีทันใด ควรรับฟังหรือไต่ถามข้อมูลต่างๆ และนำมาพิจารณาให้ดี อย่าได้ตัดสินโดยการขาดการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจากความที่ยังไม่ชัดเจนหรือมีข้อมูลเพียงพอ
๔. คิดก่อนพูด
ควรจะคิดก่อนที่จะพูดออกไป ควรคิดให้รอบคอบว่า สิ่งนั้นถูกหรือผิด ก่อนที่จะพูดออกไป คำพูดนั้นก็เปรียบเสมือนการเขียนที่ต้องมีการเรียบเรียงให้ดี พูดแล้วฟังดูไพเราะถูกหูจะทำให้ตนห่างภัยอันที่เกิดจากการพูด
๕. งดพูดในยามโกรธ
ควรที่จะสามารถห้ามตนเองมิให้พูดสิ่งในขณะที่กำลังโกรธแค้น ควรหยุดคิดพิจารณาให้ดีมากกว่าการแพ้ชนะ ถ้ากล่าวออกไปไม่ยับยั้งอาจทำให้เสียเรื่องได้
๖. กรุณาต่อผู้ที่ประสบความทุกข์
การมีความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ทุกข์ร้อน ประสบภัยพิบัติ ช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ผ่อนคลายลง ผลความดีดังกล่าวจะส่งผลไปในอนาคตนั่นคือ คนจะชื่นชม มีชื่อเสียงตลอดไปนับแต่ปัจจุบัน
๗. กล่าวขอโทษเมื่อทำผิด
เมื่อทำสิ่งใดผิดพลาดควรลดทิฐิมานะ กล่าวคำขอโทษเพื่อลดความบาหมางและแสดงความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน ดีกว่ากล่าวเท็จเพื่อแก้ตัว
๘. มีความอดทนอดกลั้น
ควรมีขันติเมื่อมีผู้มากลั่นแกล้ง ควรอดทนเอาไว้มิฉุนเฉียวโกรธแค้น จะทำให้เดือดร้อน การมีขันตินี้จะทำให้ผู้ประพฤติมีใจเย็นขึ้น
๙. ไม่ฟังเรื่องราวหรือเรื่องที่ผู้อื่นปั้นแต่งขึ้น
ไม่ฟังเรื่องราวหรือเรื่องที่ผู้อื่นปั้นแต่งขึ้นและพูดกันอยู่ในขณะนั้น เพราะอาจมีสิ่งที่เป็นข้อความเท็จและความจริง คำพูดเช่นนี้เหมือนของมีคมที่กรีดเถือผู้อื่นทั่วไป ถ้ามัวแต่รับฟังเขาจะทำให้คิดเพ้อเจ้อตามไปจิตใจไม่สงบ
๑o. อย่าหลงเชื่อข่าวร้าย
อย่าเชื่อข่าวลือหรือข่าวร้ายต่างๆจนกว่าจะสืบทราบว่าเป็นความจริงเท็จ
ประการใด อย่าตีตนไปก่อนไข้ ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นข้อคิดที่ได้จากโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการมีดังนี้
๑. มนุษย์ควรรู้จักอดทนอดกลั้นและไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนพูดหรือทำสิ่งใด ดังคำกล่าว “ พาทีมีสติรั้ง รอคิด” ในยามโกรธให้ระงันวาจา ใช้ปัญญาไตร่ตรอง
๒. การพูดถึงสิ่งสำคัญควรงดการพูดคำหยาบ พูดส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นเพราะผลร้ายอาจจะกลับมาสู่ตัวเองได้
๓. ไม่ควรฟังคำเท็จหรือคำนินทา ไม่หลงเชื่อสิ่งง่ายๆ ควรพิจารณาก่อนตัดสินเรื่องใด
๔. เมื่อผจญกับคนที่มาเกะกะระรานให้อดกลั้น อย่าโต้ตอบและควรทำดีผูกไมตรีกันทุกคนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ#1 By wild lovely Angle on 2008-09-14 14:23

สวัดดี ตอนเช้าbig smile double wink

#2 By กุคน มึง อย่าย่ง 555 (118.174.146.68) on 2008-10-09 08:24

#3 By (125.24.19.221) on 2009-07-22 10:39

embarrassed sad smile

#4 By พ้หเอิดก้ก (118.172.163.58) on 2009-09-04 18:59

basictor@hotmail.com

#5 By tor (125.27.138.111) on 2009-12-29 18:08

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาจร้าquestion

#6 By r.r. (115.67.215.59) on 2010-01-10 14:24

;tysghkoj]

#7 By 688 (125.25.134.182) on 2010-02-16 17:11

#8 By (114.128.0.99) on 2010-03-05 13:41

ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเนื้อหานะนะครับขอบคุณจริงๆกำลังหาอยู่เลยกำลังต้องรีบใช้พอดีเลยครับ แหะ แหะ

#10 By (118.175.129.129) on 2010-08-31 13:08

j9jpCO <a href="http://fmilyrfngtzy.com/">fmilyrfngtzy</a>, [url=http://rhnmbmmldxlb.com/]rhnmbmmldxlb[/url], [link=http://rqvqroxcfzsl.com/]rqvqroxcfzsl[/link], http://ubyppfkdfyhu.com/

#11 By lvxxodvnbw (201.234.78.217) on 2010-10-07 14:18

comment1, prozac, viagra kvinnor,, order retin-a, marlboro cigarettes homepage, köp viagra,

#12 By herbal weightloss (211.219.125.98) on 2010-10-18 20:35

comment1, prozac, viagra kvinnor,, order retin-a, marlboro cigarettes homepage, köp viagra,

#13 By herbal weightloss (62.243.129.218) on 2010-10-18 20:35

comment1, viagra, online dating services, cialis.com, Discount Cigarettes, order acomplia online, cialis sales, Adipex, cialis soft tabs, online dating sex, Levitra, free online phentermine shipping, top gay dating services,

#14 By adult dating uk (211.219.125.99) on 2010-10-19 10:01

comment3, 2003 cialis levitra market sales viagra, marlboro cigarettes, Viagra, cialis discount, acomplia buy uk, Adult Dating, Dating Sites, adipex, Cialis, rimonabant, male bareback sex dating, christian dating services, Phentermine, levitra 10mg, gay dating sites,

#15 By acomplia (204.169.23.246) on 2010-10-19 11:31

comment2, Adult Dating, us cialis online, top online dating sites, Discount Cigarettes, buy seneca cigarettes, cialis soft tab, Acomplia, free adult dating sites, Cialis, genericviagra, rimonabant.com, Sex Dating, free dating services, Phentermine,

#16 By adult dating services free (180.149.49.114) on 2010-10-19 13:05

Hello! akbdefb interesting akbdefb site! I'm really like it! Very, very akbdefb good!

#17 By yyptiuie (103.7.57.18|78.107.239.112) on 2012-05-09 05:48

Hello! gafgake interesting gafgake site! I'm really like it! Very, very gafgake good!

#18 By iwoierot (103.7.57.18|93.82.197.98) on 2012-05-14 21:20

Hello! gfebfde interesting gfebfde site! I'm really like it! Very, very gfebfde good!

#19 By uriueuri (103.7.57.18|208.65.192.1) on 2012-08-01 20:08

Very nice site!

#20 By uiriwpoe (103.7.57.18|203.209.78.90) on 2012-08-01 20:10

Hello! eebgdfb interesting eebgdfb site! I'm really like it! Very, very eebgdfb good!

#21 By uorpiutt (103.7.57.18|83.142.192.73) on 2012-11-10 21:16

Very nice site!

#22 By iuyeoyii (103.7.57.18|87.252.230.91) on 2012-11-10 21:18

Hello! cfbbaee interesting cfbbaee site! I'm really like it! Very, very cfbbaee good!

#23 By ieryriew (103.7.57.18|93.94.154.72) on 2012-11-21 04:58

Very nice site!

#24 By pepuwuei (103.7.57.18|80.87.128.242) on 2012-11-21 04:59

Hello! bbdkgdc interesting bbdkgdc site! I'm really like it! Very, very bbdkgdc good!

#25 By (192.158.12.29|192.158.12.29) on 2014-01-30 12:17

Hello! adekdaf interesting adekdaf site! I'm really like it! Very, very adekdaf good!

#26 By (58.20.127.26|58.20.127.26) on 2014-01-30 12:17

Hello! becffge interesting becffge site! I'm really like it! Very, very becffge good!

#27 By (177.2.16.44|177.2.16.44) on 2014-01-30 12:17

Hello! fekdgcc interesting fekdgcc site! I'm really like it! Very, very fekdgcc good!

#28 By (177.11.17.91|177.11.17.91) on 2014-02-07 14:05

Very nice site! <a href="http://apxoiey1.com/qovoyt/1.html">cheap viagra</a>

#29 By (79.141.235.66|79.141.235.66) on 2014-02-07 14:05

Very nice site! cheap cialis

#30 By (111.233.118.59|111.233.118.59) on 2014-02-07 14:06

Very nice site! cheap cialis http://apxoiey1.com/qovoyt/4.html

#31 By (89.66.91.44|89.66.91.44) on 2014-02-07 14:06

Very nice site!

#32 By (190.217.170.55|190.217.170.55) on 2014-02-07 14:06

Very nice site! cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis ,

#33 By (122.226.120.4|122.226.120.4) on 2014-02-07 14:06

Hello!
cialis , viagra ,

#34 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-10 20:30

Hello!
buy sx , about ciloxan , about jelly , adalat information , Carvedilol 3.125-6.25-12.5-25mg ,

#35 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-10 23:29

Hello!
cialis buy cialis online order cialis , buy cheap viagra online uk , order viagra ,

#36 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-11 23:42

Hello!
how does viagra work , canadian cialis ,

#37 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-12 18:49

Hello!
about robaxin , about strattera , lamictal information , about vaseretic , generic zebeta ,

#38 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-12 19:20

Hello!
natural viagra alternatives , cialis pharmacy online , viagra equivalent , to cialis buy where ,

#39 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-17 17:40

Hello!
dosage viagra , cialis ,

#40 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-27 02:41

Hello!
viagra price , cialis , viagra price , cialis ,

#41 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-03 23:06

Hello!
free viagra , free cialis ,

#42 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-05 18:49

Hello!
viagra pills , cialis pills , viagra , cialis ,

#43 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-11 03:44

Hello!
viagra jokes , cialis buy online , where to buy viagra online , buy cheap viagra online uk , ,

#44 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-13 23:16

Hello!
cialis pharmacy direct , get viagra , problems with viagra , viagra uk , buy cialis cheap us ,

#45 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-14 21:55

Hello!
cialis , viagra , purchase viagra online , purchase viagra , viagra ,

#46 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-18 21:36

Hello!
generic viagra sale , prescription cialis in u s , cheap viagra without prescription , generic cialis overnigh ,

#47 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-20 13:55

Hello!
cialis , viagra , purchase viagra , generic viagra , viagra ,

#48 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-01 20:56

Hello!
cialis uk , viagra uk , purchase viagra online , purchase viagra , viagra sale ,

#49 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-04 01:32

Hello!
generic cialis , cialis , free viagra online , buy cheap cialis , viagra ,

#50 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-04 03:21